Monflore

Privacy Disclaimer

Inleiding
Op grond van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteert Monflore een Privacy reglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van inzage in uw gegevens, het recht om deze gegevens zo nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Artikel 1.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van mensen voor wie ze bestemd zijn.
Artikel 2.
Monflore is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen informatie aan derden behoudens mondelinge en/of schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiging.
Artikel 3.
De wet geeft u het recht om de gegevens, zoals wij die hebben opgenomen, in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt uw gegevens inzien op het aanvraag bij uw begeleider. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen.
Artikel 4.
Monflore zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Artikel 5.
Monflore zal geen informatie over u en/of uw gezin opvragen zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming.
Artikel 6.
Gegevens van u en/of uw gezin worden gedurende de wettelijk vastgelegde termijn van maximaal 10 jaar bewaard.
Artikel 7.
De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beschermde omgeving.
Artikel 8.
Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot uw contactpersoon of de klachtencommissie.